Humostart Progress 19


HUMOSTART is een innovatieve meststof in de vorm van een micro-granulaat, met zeer snel opneembare stikstof en fosfaat. De speciale kort verzurende  formulering waarbij ook in een basisch milieu zowel de stikstof als de fosfaat snel vrijkomt, geeft een duidelijk start effect op het gewas.
Humostart wordt dicht bij het zaad geplaats zonder dat dit een negatief effect heeft op de kieming of opkomst van het gewas en het stimuleert vooral de begingroei, terwijl de aanwezige humuszuren een positief effect hebben op de doorgroei.
De combinatie met zink geeft vooral op gewassen welke een hoge fosfaat  behoefte hebben een positief effect. Bij hoge fosfaatgehalten wordt gewoonlijk de opname van zink namelijk vaak geremd. Het bijkomende voordeel is dat humostart een minder zware belasting geeft o p het mestverbruik, waardoor er meer dierlijke mest uitgereden kan worden